Sắp xếp

Hệ thống hỗ trợ sắp xếp các cột thông tin theo thứ tự 1-n, a-z trong từng chức năng.

Các bước thực hiện

Ghi chú: Bài hướng dẫn thực hiện trên chức năng Phòng ban, các chức năng khác thực hiện tương tự.

✍️ Quý anh (chị) ấn vào tên tiêu đề cột để thực hiện sắp xếp.

Kết quả

Hệ thống hiển thị các bản ghi theo đúng thứ tự sắp xếp.

Last updated