Trả phòng

Trả phòng là thao tác cơ bản sau khi khách muốn kết thúc thời gian ở tại căn hộ.

Để thực hiện thao tác này, anh chị thực hiện như sau:

Ghi chú:

Trong trường hợp, dịch vụ đó đã xuất hóa đơn thanh toán với ngày kết thúc > ngày hiện tại (ngày khách trả phòng) thì ở mục thông tin dịch vụ, hệ thống sẽ tính toán và trả về số tiền thanh toán thừa của dịch vụ đó.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Trả phòng thành công" và hợp đồng đã chọn sẽ trạng thái là hết hiệu lực

Lưu ý:

Cần phải chốt công nợ tất cả các hóa đơn trước khi thực hiện trả phòng.

Last updated