Cấu hình tiền tệ

Chức năng này sẽ giúp quý anh (chị) cấu hình loại tiền tệ chính trong phiếu thu, phiếu chi và thay đổi tỷ giá cho từng loại tiền tệ.

1. Thêm mới đơn vị tiền tệ

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Ấn nút Chọn mới.

✍️ Bước 2: Chọn trong danh sách đơn vị tiền tệ mà quý anh (chị) cần sử dụng, sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Đơn vị tiền tệ quý anh (chị) chọn đã xuất hiện trong danh sách.

2. Thay đổi tỷ giá và chọn tiền tệ chính

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Nhập tỷ giá vào ô tương ứng với đơn vị tiền tệ.

✍️ Bước 2: Tích chọn đơn vị tiền tệ quý anh (chị) muốn sử dụng chính trong phiếu thu, phiếu chi, sau đó ấn nút Lưu lại.

Ghi chú:

Quý anh (chị) có thể sử dụng nhiều loại đơn vị tiền tệ khác nhau trong phiếu thu, phiếu chi bằng cách tích chọn vào ô "Bạn có muốn sử dụng nhiều loại tiền tệ cho các phiếu"

Kết quả

Tỷ giá quý anh (chị) đã nhập sẽ được hiển thị chính xác trong phiếu thu, phiếu chi. Đơn vị tiền tệ chính sẽ được hệ thống mặc định hiển thị trong phiếu thu, phiếu chi.

Last updated