Dịch vụ

Quản lý dịch vụ có trong mỗi tòa nhà với đa dạng các loại đơn giá.

Để truy cập vào chức năng Dịch vụ, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý cơ sở, kích chọn chức năng Dịch vụ. Tại màn hình giao diện là danh sách các dịch vụ có trong tòa nhà. Chọn tab lọc dịch vụ phù hợp với nhu cầu tìm kiếm thông tin .Thông tin cơ bản của dịch vụ gồm có: mã, tên dịch vụ, chung (dịch vụ dùng chung hay riêng), tầng, loại căn hộ, loại giá, giá, thứ tự hiển thị. Ngoài ra còn có trạng thái mặc định (do hệ thống tự tạo sẵn).

Hệ thống đã khởi tạo sẵn 1 số dịch vụ gồm có: phí thuê nhà, phí cọc giữ chỗ, phí điện, phí nước, phí gas, tiền trả trước. Những dịch vụ này được phép sửa đổi tên và quy tắc tính tiền.

1. Thêm mới

Thêm mới dịch vụ theo những bước sau:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng dịch vụ sau đó kích nút Thêm mới.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu thêm mới dịch vụ sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin gồm có:

Ghi chú:

 • Loại dịch vụ : chọn loại dịch vụ phù hợp

 • Mã: hệ thống đã khởi tạo sẵn, có thể thay đổi phù hợp với mục đích quản lý

 • Tên căn hộ

 • Chính: tức là những dịch vụ này sẽ luôn có khi quý anh (chị) thêm mới hợp đồng cho thuê (trừ tiền cọc giữ chỗ và tiền trả trước). Hiện tại, hệ thống đã gợi ý tiền thuê, tiền cọc; tiền điện, tiền nước, tiền gas (dùng riêng) là những dịch vụ chính. Trong quá trình sử dụng, quý anh (chị) có thể thay đổi trạng thái này phù hợp với mục đích và mô hình quản lý của tòa nhà.

 • Thông tin giá : chọn quy tắc tính tiền phù hợp và nhập đơn giá cho từng dịch vụ. Với mỗi dịch vụ có thể nhập cả tất cả các đơn giá. Khi tạo hợp đồng hoặc hóa đơn, quý anh (chị) chọn loại đơn giá nào thì hệ thống sẽ hiển thị giá tiền tương ứng.

-Đối với tất cả các dịch vụ đều có chung 3 quy tắc tính tiền :

 • Đơn giá theo giờ: tiền dịch vụ tính theo giờ

 • Đơn giá theo ngày: tiền dịch vụ tính theo ngày

 • Đơn giá theo tháng: tiền dịch vụ tính theo tháng

-Đối với dịch vụ Tiền điện, nước, gas, ngoài 3 quy tắc tính tiền trên còn có thêm :

 • Đơn giá cố định: đơn giá cố định trên 1 số kwh(điện), 1 khối m3(nước) hoặc khối ft3(gas).

 • Đơn giá định mức : chọn công thức định mức để tính tiền dịch vụ.

 • Thứ tự hiển thị: nhập thứ tự là chữ số, hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị dịch vụ theo thứ tự tăng dần.

 • Ghi chú: thông tin bổ sung thêm của dịch vụ.

Bên cạnh đó, chọn đơn vị tính phù hợp với từng loại đơn giá tương ứng. Hệ thống đã khởi tạo sẵn một số đơn vị tính, trong trường hợp không có đơn vị tính muốn chọn thì quý anh (chị) kích vào nút + để thêm mới.

✍️ Bước 3: Kích vào nút Lưu lại.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình sử dụng và theo dõi dữ liệu dịch vụ, một số dữ liệu cần cập nhật thông tin mới, quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Dịch vụ, tích chọn dịch vụ sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Sau khi chỉnh sửa thành công, thông tin dịch vụ sẽ được cập nhật.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Khi tạo nhầm hoặc trong trường hợp tòa nhà không còn dịch vụ đó nữa, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa dịch vụ theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tích chọn (1 hoặc nhiều) dịch vụ muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và dịch vụ chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

Những dịch vụ mặc định do hệ thống tạo ra sẽ không được phép xóa.

Last updated