Tiện ích

Quản lý tiện ích có trong mỗi tòa nhà từ đó khai báo được tiện ích có trong từng căn hộ.

Để truy cập vào chức năng Tiện ích, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý cơ sở, kích chọn chức năng Tiện ích. Tại màn hình giao diện là danh sách các tiện ích có trong tòa nhà. Thông tin cơ bản gồm có: mã, icon, tiện ích, mặc định (do hệ thống tự tạo sẵn) và thứ tự hiển thị.

Hệ thống đã khai báo sẵn thông tin của một số tiện ích cơ bản và những tiện ích đó sẽ có trạng thái là : "Mặc định".

1. Thêm mới

Các bước thêm mới tiện ích như sau:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Tiện ích sau đó kích nút Thêm mới.

✍️ Bước 2: Để thiết lập tiện ích cho Tòa nhà, quý anh (chị) sẽ tích chọn những tiện ích có trong tòa nhà. Nếu chưa có thì ấn nút (+) để thêm mới tiện ích hoàn toàn mới. Sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống tạo mới thành công tiện ích thuộc tòa nhà mà đã chọn và hiển thị ở giao diện màn hình.

Lưu ý:

  • Mã tiện ích không được trùng với những mã đã có.

  • Dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin Tiện ích nếu có sai sót quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Tiện ích, tích chọn tiện ích sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Sau khi chỉnh sửa thành công, thông tin tiện ích sẽ được cập nhật.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Khi tạo nhầm hoặc không có tiện ích đó nữa, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa tiện ích theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tích chọn (1 hoặc nhiều) tiện ích muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và tiện ích chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

Những tiện ích mặc định do hệ thống tạo ra sẽ không được phép xóa.

Last updated