Nhà cung cấp

Chức năng Nhà cung cấp giúp quý anh (chị) lưu trữ thông tin của các nhà cung cấp tài sản để có thể tra cứu khi cần thiết.

Tại màn hình giao diện của chức năng là danh sách các nhà cung cấp. Danh sách này gồm có các thông tin: mã, tên, địa chỉ, số điện thoại, email và thứ tự hiển thị.

1. Thêm mới

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Nhà cung cấp.

✍️ Bước 2: Tại giao diện danh sách, quý anh (chị) ấn nút Thêm mới.

✍️ Bước 3: Trong form thêm mới, quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

  • Mã: mã nhà cung cấp.

  • Tên: tên nhà cung cấp.

  • Địa chỉ: địa chỉ của nhà cung cấp.

  • Số điện thoại: số điện thoại liên lạc của nhà cung cấp, chỉ được nhập các kí tự số.

  • Email: email nhà cung cấp, quý anh (chị) phải nhập đúng định dạng của email.

  • Thứ tự hiển thị: thứ tự hiển thị nhà cung cấp trong danh sách.

  • Ghi chú: ghi chú về nhà cung cấp (nếu có).

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và nhà cung cấp quý anh (chị) vừa thêm đã được lưu trong danh sách.

Chú ý

  • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc, quý anh (chị) không được để trống.

  • Mã nhà cung cấp đã được hệ thống tự động tạo, quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách nhà cung cấp.

2. Chỉnh sửa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn nhà cung cấp quý anh (chị) cần chỉnh sửa, sau đó ấn nút Chỉnh sửa.

✍️Bước 2: Trong form chỉnh sửa, quý anh (chị) thay đổi thông tin cần sửa sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và nhà cung cấp quý anh (chị) chọn đã được lưu lại nội dung chỉnh sửa.

Chú ý

Khi chỉnh sửa,quý anh (chị) không được để trống các trường bắt buộc.

3. Xóa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn một (hoặc nhiều) nhà cung cấp quý anh (chị) cần xóa sau đó ấn nút Xóa.

✍️ Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo, quý anh (chị) ấn Xóa để xác nhận.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và nhà cung cấp quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Last updated