Báo cáo công việc

Báo cáo công việc gồm có: báo cáo tổng quan, báo cáo về dự án, báo cáo công việc, báo cáo công việc của tôi.

Last updated