Khách hàng

Chức năng này quản lý thông tin của khách hàng theo từng tòa nhà giúp việc quản lý khách hàng trở nên dễ dàng và giúp tổ chức quản lý và chăm sóc khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Để truy cập vào chức năng Khách hàng, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý hợp đồng, kích chọn chức năng Khách hàng. Tại màn hình giao diện là danh sách các khách hàng của tòa nhà đã chọn. Thông tin cơ bản của khách hàng gồm có: mã, tên khách hàng, số điện thoại, email, căn hộ (khách hàng đã thuê căn hộ nào), loại khách hàng, thứ tự hiển thị.

Hệ thống chia khách hàng thành 2 đối tượng quản lý là: cá nhân và tổ chức. Do thông tin đặc trưng của hai đối tượng này là khác nhau, việc quản lý riêng như này sẽ giúp tổ chức nắm bắt được thông tin của từng đối tượng một cách đầy đủ và chính xác hơn.

Quý anh (chị) có thể chọn tiêu chí lọc khách hàng theo cá nhân hay tổ chức trên tab cho phù hợp với mục đích tìm kiếm và sử dụng thông tin.

1. Thêm mới

Quý anh(chị) chọn tòa nhà muốn thêm khách hàng sau đó thực hiện Thêm mới theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Chọn tab lọc rồi kích nút Thêm mới.

  • Ở tab Tất cả, anh (chị) sẽ cần phải chọn loại khách hàng muốn thêm.

  • Để thực hiện nhanh chóng hơn, anh (chị) vui lòng chọn tab khách hàng(cá nhân/tổ chức) tương ứng muốn thêm sau đó kích vào nút thêm mới.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu thêm mới khách hàng sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin:

  • Đối với khách là cá nhân: có 3 tab thông tin cần nhập liệu đó là cá nhân (thông tin cá nhân của khách hàng), liên hệ khác (thông tin người liên hệ khác của khách hàng), đính kèm (tài liệu đính kèm có liên quan đến khách hàng nếu có). Quý anh (chị) thực hiện nhập thông tin theo từng tab.

  • Đối với khách là tổ chức: cũng có 3 tab thông tin cần nhập liệu tương tự như khách hàng cá nhân: tổ chức (thông tin của tổ chức), liên hệ khác (thông tin người liên hệ khác của tổ chức), đính kèm (tài liệu đính kèm có liên quan đến tổ chức nếu có). Quý anh(chị) thực hiện nhập thông tin theo từng tab.

Ghi chú:

Khi thêm mới khách hàng, hệ thống cho phép anh (chị) thêm mới phương tiện của khách hàng đó. Để thêm phương tiện anh (chị) kích vào nút "Thêm phương tiện" ở mục Danh sách phương tiện, sau đó thực hiện nhập thông tin và kích nút Lưu lại.

✍️ Bước 3: Kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và khách hàng vừa thêm sẽ hiển thị trong bảng danh sách khách hàng. Hệ thống sẽ lưu thông tin của phương tiện của khách hàng đó trong chức năng Phương tiện (nếu có).

Lưu ý:

  • Mã khách hàng không được trùng với những mã đã có.

  • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình sử dụng và theo dõi dữ liệu khách hàng, một số dữ liệu cần cập nhật thông tin mới, quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Khách hàng, tích chọn khách sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và khách hàng đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa, không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Trong trường hợp tạo nhầm khách hàng, quý anh(chị) có thể thực hiện xóa khách theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tích chọn (1 hoặc nhiều) khách muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và khách hàng được chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

Không được xóa những khách hàng đã có giao dịch lên quan đến hợp đồng và hóa đơn.

Last updated