Vai trò

Vai trò là bộ quy định các quyền mặc định của người dùng.

Hệ thống cho phép tự thiết lập danh sách vai trò người dùng theo đúng nhu cầu quản lý và mô hình hoạt động

1. Thêm mới

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Vai trò.

✍️ Bước 2: Tại màn hình danh sách của Vai trò,quý anh (chị) ấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình.

✍️ Bước 3: Tại biểu mẫu thêm mới,quý anh (chị) nhập đầy đủ thông tin, tích chọn những quyền được cấp sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú: Thông tin phân quyền có:

  • Tính năng hệ thống: tất cả các tính năng có trong hệ thống.

  • Tên cha: các tính năng cha, bao gồm nhiều tính năng con.

  • Chỉ đọc: những tính năng được tích chọn vào ô Chỉ đọc thì chỉ có quyền đọc, không thể thao tác.

  • Thao tác: những tính năng được tích chọn vào ô Thao tác thì ngoài quyền đọc, còn có thể thao tác.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và vai trò quý anh (chị) vừa thêm sẽ hiển thị trong danh sách.

Chú ý

  • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc,quý anh (chị) không được để trống.

  • Mã vai trò đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách vai trò.

2. Chỉnh sửa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tại danh sách vai trò, tích chọn vai trò quý anh (chị) cần chỉnh sửa thông tin và ấn nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu chỉnh sửa,quý anh (chị) thay đổi thông tin cần thiết sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và vai trò quý anh (chị) đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Chú ý

  • Khi chỉnh sửa,quý anh (chị) không được để trống các trường thông tin bắt buộc.

  • Chỉnh sửa vai trò sẽ ảnh hưởng đến quyền thao tác trên hệ thống của người dùng.

3. Xóa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn vào một (hoặc nhiều) chức danh quý anh (chị) muốn xóa, sau đó ấn vào nút Xóa.

✍️ Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo xóa, để xác nhận quý anh (chị) ấn nút Xóa.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và vai trò quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Chú ý

Hệ thống chỉ cho phép xóa vai trò nếu vai trò đó chưa được gán cho người dùng nào.

Last updated