Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính gồm có: báo cáo tổng quan, báo cáo lợi nhuận, báo cáo doanh thu- chi phí, báo cáo tài chính theo từng hạng mục, báo cáo tài chính theo từng tài khoản, báo cáo tài chính theo hóa đơn, báo cáo tài chính theo dịch vụ, báo cáo tiền giữ khách, báo cáo tiền thực tế.

Last updated