Xuất phiếu

Thao tác này sẽ giúp quý anh (chị) xuất phiếu thu hoặc phiếu chi cho hóa đơn.

Phiếu thu được xuất khi số tiền cần thanh toán >0.

Phiếu chi được xuất khi số tiền cần thanh toán <0 , tức là đang xuất phiếu chi trả cho số tiền thừa của khách hàng.

Các bước thực hiện:

Ghi chú:

Thông tin phiếu thu:

  • Mẫu biểu: mẫu in phiếu thu

  • Khách hàng: hệ thống đã trả về khách hàng đại diện trong hợp đồng, nếu không phải khách đại diện thanh toán hóa đơn, quý anh (chị) có thể chọn khách trong căn hộ đó ở danh sách khách hàng.

  • Thông tin người lập phiếu, thu ngân, kế toán trưởng và giám đốc: chọn trong danh sách.

Khoản thu:

Thông tin về tổng số tiền cần thanh toán của hóa đơn. Người lập phiếu sẽ nhập số tiền thực thu từ khách hàng ở mục "Số tiền".

Thanh toán:

  • Thông tin chi tiết về số tiền đã được khách hàng thanh toán vào những tài khoản nào.

  • Để thêm tài khoản, quý anh (chị) ấn nút "Chọn tài khoản" để chọn tài khoản trong danh sách. Nếu chưa có tài khoản thì ấn nút "Thêm mới" để tạo.

  • Sau khi chọn tài khoản, quý anh (chị) phân bổ lại số tiền thu được từ các tài khoản cho hợp lý.

Nếu số tiền cần thanh toán <0 thì biểu mẫu phiếu chi sẽ hiện lên. Quý anh (chị) sẽ thực hiện các thao tác tương tự như biểu mẫu phiếu thu.

Kết quả:

Sau khi xuất phiếu thu (hoặc chi) thành công, số tiền cần thanh toán và trạng thái thanh toán của hóa đơn sẽ được cập nhật. Đồng thời phiếu thu (chi) sẽ được lưu lại.

Lưu ý:

Chỉ xuất phiếu cho những hóa đơn ở trạng thái đã duyệt và chưa chốt công nợ.

Last updated