Công việc

Chức năng Công việc giúp quý anh (chị) theo dõi tiến độ, quản lý các công việc.

Tại màn hình giao diện của chức năng là danh sách các công việc. Danh sách này gồm có: mã, tên, dự án, người thực hiện, ngày bắt đầu, ngày hết hạn, ngày hoàn thành, độ ưu tiên, tiến độ và trạng thái.

Hệ thống chia các công việc thành các tab dựa trên trạng thái của công việc để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và quản lý: tất cả, mới, đang tiến hành, đã được giải quyết, phản hồi và đã đóng.

1. Thêm mới

Các bước thực hiện

Ghi chú:

 • Dự án: công việc thuộc dự án nào thì quý anh (chị) chọn trong danh sách dự án đó .

 • Công việc cha: nếu công việc quý anh (chị) đang thêm nằm trong một công việc khác thì quý anh (chị) chọn trong danh sách công việc cha.

 • Mã: mã công việc.

 • Tên: tên công việc.

 • Trạng thái: hệ thống mặc định khi thêm mới là công việc ở trạng thái mới.

 • Độ ưu tiên: hệ thống cung cấp 4 mức độ ưu tiên: thấp, bình thường, cao và khẩn cấp. Quý anh (chị) chọn độ ưu tiên phù hợp cho công việc.

 • Người thực hiện: chọn trong danh sách người sẽ thực hiện công việc đó.

 • Ngày bắt đầu: ngày bắt đầu thực hiện công việc.

 • Ngày kết thúc: ngày kết thúc công việc.

 • Nội dung: nội dung của công việc.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo " Thêm mới thành công" và công việc quý anh (chị) vừa thêm sẽ được lưu trong danh sách công việc.

Chú ý

 • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc,quý anh (chị) không được để trống.

 • Mã công việc đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách công việc.

2. Chỉnh sửa

Ngoài việc chỉnh sửa các thông tin của công việc,quý anh (chị) có thể thực hiện việc trao đổi các thông tin trong công việc qua thao tác Chỉnh sửa.

Các bước thực hiện

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và công việc quý anh (chị) chọn đã được lưu lại nội dung chỉnh sửa.

Chú ý

 • Khi chỉnh sửa,quý anh (chị) không được để trống các trường thông tin bắt buộc.

 • Mọi trao đổi đều sẽ được lưu lại trong tab Lịch sử trao đổi để có thể dễ dàng tra cứu.

3. Xóa

Các bước thực hiện

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và công việc quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách công việc.

4. Độ ưu tiên

Trong quá trình thực hiện công việc,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh mức độ ưu tiên của công việc cho phù hợp.

Các bước thực hiện

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và những công việc quý anh (chị) chọn đã được cập nhật lại độ ưu tiên.

5. Trạng thái

Khi quý anh (chị) muốn thay đổi trạng thái cho công việc,quý anh (chị) thực hiện theo các bước sau:

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và công việc quý anh (chị) chọn đã được thay đổi trạng thái.

Last updated