Quản lý công việc

Tính năng Quản lý công việc giúp anh (chị) quản lý các dự án, công việc, phân công công việc cho từng nhân viên.

Dưới đây là những bài viết trong tính năng này:

Last updated