Loại phương tiện

Chức năng này giúp quản lý được những loại phương tiện có trong tòa nhà đồng thời giúp khai báo được phương tiện thuộc loại nào.

Để truy cập vào chức năng Loại phương tiện, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý cơ sở, kích chọn chức năng Loại phương tiện. Tại màn hình giao diện là danh sách các loại phương tiện có trong tòa nhà. Thông tin cơ bản của loại phương tiện gồm có: mã, loại phương tiện, mặc định (do hệ thống tự tạo sẵn), thứ tự hiển thị.

Hệ thống đã khởi tạo sẵn 1 số loại phương tiện và những loại này sẽ có trạng thái là mặc định.

1. Thêm mới

Các bước:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Loại phương tiện sau đó kích nút Thêm mới.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu thêm mới loại phương tiện sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin.

✍️ Bước 3: Kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và loại phương tiện vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách của chức năng.

Lưu ý:

  • Mã loại phương tiện không được trùng với những mã đã có.

  • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin Loại phương tiện nếu có sai sót quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Loại phương tiện, tích chọn loại phương tiện sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và loại phương tiện đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa, không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Khi bạn tạo nhầm loại phương tiện, bạn có thể thực hiện xóa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Loại phương tiện, tích chọn (1 hoặc nhiều) loại phương tiện mà bạn muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và loại phương tiện chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

Những loại phương tiện mặc định do hệ thống tạo ra sẽ không được phép xóa.

Last updated