Cấu hình chung

Là nơi cấu hình tất cả các thông tin chung bao gồm: hồ sơ cá nhân, phân quyền tòa nhà, cấu hình tòa nhà, tiền tệ và cấu hình khác.

Dưới đây là những bài viết trong tính năng này:

Last updated