Nhân sự

Chức năng Nhân sự giúp quý anh (chị) quản lý thông tin nhân viên, thông tin môi giới của tổ chức, kích hoạt hoặc vô hiệu các tài khoản của nhân viên.

Tại màn hình giao diện của chức năng là danh sách các nhân viên. Trong danh sách này có các thông tin: mã, họ tên, giới tính, số điện thoại, email, phòng ban, chức danh, vai trò, trạng thái kích hoạt, loại nhân viên, thứ tự hiển thị và phân quyền tòa nhà.

Hệ thống chia nhân viên thành: nhân viên có tài khoản được kích hoạt, có tài khoản bị vô hiệu và nhân viên là người môi giới. Quý anh (chị) chọn các tab tương ứng để theo dõi thông tin phù hợp.

1. Thêm mới

Các bước thực hiện

Ghi chú:

 • Họ, tên: họ, tên của nhân viên.

 • Giới tính: nam hoặc nữ.

 • Ngày sinh: ngày sinh của nhân viên theo giấy khai sinh.

 • Số điện thoại: số điện thoại liên lạc của nhân viên, chỉ được nhập các chữ số.

 • Email: email của nhân viên, nhập đúng định dạng của email.

 • Tỉnh thành, quận huyện, phường xã: lựa chọn trong danh sách hoặc nhập vào ô trống các thông tin tương ứng với địa chỉ nơi cư trú của nhân viên.

 • Địa chỉ: nhập địa chỉ cụ thể của nhân viên. Ví dụ: số nhà, ngõ, hẻm,...

 • Ghi chú: thông tin ghi chú (nếu có).

 • Phòng ban: lựa chọn trong danh sách hoặc nhập vào ô trống tên phòng ban nơi nhân viên làm việc. Nếu chưa có tên phòng ban trong danh sách,quý anh (chị) ấn vào nút + để thêm mới phòng ban.

 • Chức danh: lựa chọn trong danh sách hoặc nhập vào ô trống tên chức danh của nhân viên. Nếu chưa có tên chức danh trong danh sách,quý anh (chị) ấn vào nút + để thêm mới chức danh.

 • Vai trò: lựa chọn trong danh sách hoặc nhập vào ô trống vai trò của nhân viên. Nếu chưa có vai trò trong danh sách,quý anh (chị) ấn vào nút + để thêm mới vai trò.

 • Loại nhân viên: lựa chọn trong danh sách loại nhân viên tương ứng. Nếu người đó là môi giới,quý anh (chị) hãy chọn loại nhân viên "Cộng tác viên".

 • Thứ tự hiển thị: thứ tự xuất hiện trong danh sách nhân sự.

 • Kích hoạt: kích hoạt hoặc vô hiệu tài khoản của nhân viên đó. Khi nút chuyển sang màu xanh, nghĩa là tài khoản được kích hoạt ngay sau khi thêm mới thành công. Mặc định của hệ thống là kích hoạt.

 • Tên đăng nhập: tên đăng nhập vào hệ thống của nhân viên đó.

 • Mật khẩu: khởi tạo mật khẩu ban đầu cho tài khoản của nhân viên.

 • Xác nhận mật khẩu: nhập chính xác mật khẩu vừa khởi tạo để xác nhận.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và nhân viên quý anh (chị) vừa thêm sẽ hiển thị trong danh sách.

Chú ý:

 • Các trường thông tin có dấu * quý anh (chị) không được để trống.

 • Sau khi thêm mới thành công, nhân viên có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được khai báo nếu tài khoản đó có trạng thái "Kích hoạt".

 • Sau khi đăng nhập, nhân viên chỉ được tương tác với hệ thống tương ứng với vai trò và loại nhân viên đã khai báo.

2. Chỉnh sửa

Các bước thực hiện

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và nhân viên quý anh (chị) chọn đã được thay đổi thông tin.

Chú ý

Khi chỉnh sửa,quý anh (chị) không được để trống các trường thông tin bắt buộc.

3. Xóa

Thao tác xóa được áp dụng khi tạo nhầm hoặc sai tài khoản nhân viên.

Các bước thực hiện

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và nhân viên quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Chú ý

 • Sau khi xóa thành công, tài khoản của nhân viên đó bị vô hiệu và không thể truy cập hệ thống.

 • Khi xóa thành công, nếu nhân viên đó đã có giao dịch trên hệ thống thì những giao dịch đó vẫn được giữ nguyên.

4. Kích hoạt

Khi một nhân viên nghỉ việc hoặc không được quyền truy cập hệ thống nữa,quý anh (chị) nên vô hiệu tài khoản của nhân viên đó. Nếu muốn, có thể kích hoạt lại các tài khoản.

Các bước thực hiện

Kết quả

Nhân viên quý anh (chị) đã chọn được kích hoạt hoặc vô hiệu tài khoản thành công. Tài khoản được kích hoạt có thể đăng nhập hệ thống, tài khoản bị vô hiệu sẽ không thể đăng nhập và sử dụng hệ thống.

5. Hoa hồng

Khi một nhân viên giới thiệu được khách hàng ký hợp đồng thì nhân viên đó sẽ được nhận khoản tiền hoa hồng tương ứng. Để ghi nhận hoa hồng cho một nhân viên,quý anh (chị) thực hiện theo các bước sau:

Ghi chú:

 • Tên: nhập tên của lần ghi nhận hoa hồng.

 • Tòa nhà, căn hộ: chọn trong danh sách tòa nhà, căn hộ mà nhân viên đó giới thiệu được.

 • Hợp đồng: chọn trong danh sách hợp đồng cần ghi nhận hoa hồng cho nhân viên đó.

 • Môi giới: tên nhân viên đã chọn.

 • Số tiền hoa hồng: số tiền hoa hồng nhận được từ hợp đồng đã chọn ở trên.

 • Ngày ghi nhận: ngày ghi nhận hoa hồng cho nhân viên.

 • Trạng thái: có 2 trạng thái: chưa duyệt và đã duyệt. Mặc định hệ thống là chưa duyệt. Nếu chọn chưa duyệt, hoa hồng sẽ hiển thị trong danh sách chưa duyệt của chức năng Hoa hồng và cần thực hiện thêm thao tác duyệt để cộng tiền vào tài khoản hệ thống cho nhân viên đó. Nếu chọn đã duyệt, hoa hồng sẽ hiển thị trong danh sách đã duyệt của chức năng Hoa hồng và tiền sẽ được cộng luôn vào tài khoản hệ thống của nhân viên.

 • Ghi chú: ghi chú cho lần ghi nhận hoa hồng (nếu có).

Kết quả

Hoa hồng được ghi nhận sẽ được lưu trong danh sách của module Hoa hồng tương ứng với nhân viên đã chọn.

6. Thanh toán

Sử dụng thao tác thanh toán để thanh toán khoản tiền hoa hồng cho nhân viên.

Các bước thực hiện

Ghi chú:

 • Tên: Nhập tên cho lần thanh toán hoa hồng.

 • Môi giới: tên nhân viên đã chọn.

 • Tiền hoa hồng còn lại: số tiền hoa hồng của nhân viên đó đã được ghi nhận nhưng chưa được thanh toán.

 • Số tiền thanh toán: số tiền hoa hồng thanh toán cho nhân viên đó trong lần thanh toán này.

 • Ngày thanh toán: ngày thanh toán khoản tiền hoa hồng ở trên.

 • Ghi chú: ghi chú cho lần thanh toán (nếu có).

Kết quả

Lần thanh toán này sẽ được lưu vào danh sách trong chức năng Thanh toán và số tiền hoa hồng còn lại của nhân viên sẽ được tự động trừ đi số tiền đã thanh toán.

7. Phân quyền tòa nhà

Một nhân viên sẽ có nhiệm vụ thực hiện công việc tại một hoặc nhiều tòa nhà khác nhau. Để cấp quyền truy cập vào tòa nhà cho nhân viên,quý anh (chị) thực hiện thao tác phân quyền tòa nhà theo các bước sau:

Kết quả

Sau khi phân quyền thành công, nhân viên đó sẽ thao tác được trên những tòa nhà đã được cấp quyền.

Last updated