Hoa hồng

Chức năng Hoa hồng giúp quý anh (chị) ghi nhận khoản tiền hoa hồng cho môi giới mỗi khi có hợp đồng được ký thành công.

Khi một nhân viên giới thiệu được khách hàng ký hợp đồng thì nhân viên đó sẽ được nhận khoản tiền hoa hồng tương ứng. Để ghi nhận hoa hồng cho một người, anh (chị) thực hiện theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tích chọn hợp đồng sau đó ấn nút "Hoa hồng".

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu hoa hồng, điền đầy đủ thông tin sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

 • Mã: mã lần ghi nhận hoa hồng

 • Tên: nhập tên của lần ghi nhận hoa hồng.

 • Tòa nhà, căn hộ: chọn trong danh sách một tòa nhà, căn hộ mà người đó giới thiệu được.

 • Hợp đồng: chọn trong danh sách một hợp đồng cần ghi nhận hoa hồng cho nhân viên.

 • Môi giới: chọn trong danh sách một nhân viên cần ghi nhận số tiền hoa hồng này. Nhân viên đó có thể là nhân viên của tổ chức hoặc người môi giới.

 • Số tiền hoa hồng: số tiền hoa hồng nhận được từ hợp đồng đã chọn ở trên.

 • Ngày ghi nhận: ngày ghi nhận hoa hồng cho nhân viên. Hệ thống mặc định hiển thị là ngày anh (chị) ấn nút Thêm mới.

 • Trạng thái: có 2 trạng thái: chưa duyệt và đã duyệt. Mặc định hệ thống là chưa duyệt. Nếu chọn chưa duyệt, hoa hồng sẽ hiển thị trong tab chưa duyệt của module và cần thực hiện thêm thao tác duyệt để cộng tiền vào tài khoản hệ thống của nhân viên đó. Nếu chọn đã duyệt, hoa hồng sẽ hiển thị trong danh sách đã duyệt của module và tiền sẽ được cộng luôn vào tài khoản hệ thống của nhân viên.

 • Ghi chú: ghi chú cho lần ghi nhận hoa hồng (nếu có).

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và hoa hồng vừa thêm đã được lưu trong danh sách chức năng "Hoa hồng".

Chú ý

 • Dấu * là các trường bắt buộc.

 • Mã hoa hồng đã được hệ thống tự động tạo, có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách.

Last updated