Phiếu thu

Phiếu thu được xem như một chứng từ thể hiện cuộc giao dịch đã được hoàn thành có sự ký nhận của bên nộp và bên thu tiền.

Để truy cập vào chức năng Phiếu thu, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý tài chính, kích chọn chức năng Phiếu thu.

Tại màn hình giao diện là danh sách phiếu thu có trong tòa nhà. Trên thanh thao tác là danh sách phiếu thu lọc theo tháng, năm, tòa nhà và danh sách các thao tác có trong chức năng Phiếu thu (Thêm mới, chỉnh sửa, In phiếu, xóa). Quý anh (chị) thực hiện lọc và chọn tab phù hợp với mục đích tìm kiếm và sử dụng thông tin.

1. Thêm mới

Ở đây, phiếu thu có thể là khoản thu cho tổ chức, cho tòa nhà hoặc khoản thu cho các hóa đơn dịch vụ.

Các bước thực hiện:

 • Nếu phiếu thu này là khoản thu cho tổ chức: Tắt nút tòa nhà

 • Nếu phiếu thu này là khoản thu cho tòa nhà: chọn tòa nhà tương ứng trong danh sách.

 • Nếu phiếu thu này là khoản thu cho các hóa đơn dịch vụ: chọn tòa nhà, căn hộ và hợp đồng của căn hộ đó.

Ghi chú:

Thông tin phiếu thu:

 • Mẫu biểu: mẫu in phiếu thu

 • Khách hàng: chọn khách hàng trong danh sách, nếu chưa có khách hàng đó, quý anh (chị) ấn nút dấu + để thêm mới. Trong trường hợp phiếu thu cho hóa đơn, hệ thống đã trả về khách hàng đại diện trong hợp đồng, quý anh (chị) có thể thay đổi khách bằng cách chọn khách trong căn hộ đó ở danh sách khách hàng.

 • Thông tin người lập phiếu, thu ngân, kế toán trưởng và giám đốc: chọn trong danh sách.

Khoản thu:

Thông tin về các hạng mục và số tiền thu cho từng hạng mục tương ứng. Ấn nút " Chọn hạng mục" hoặc "Chọn hóa đơn" để thêm hạng mục hoặc hóa đơn. Người lập phiếu sẽ nhập số tiền đã thu và diễn giải cho từng hạng mục.

Thanh toán:

 • Thông tin chi tiết về số tiền đã thu từ những tài khoản nào.

 • Để thêm tài khoản, quý anh (chị) ấn nút "Chọn tài khoản" để chọn tài khoản trong danh sách. Nếu chưa có tài khoản thì ấn nút "Thêm mới" để khởi tạo.

 • Sau khi chọn tài khoản, quý anh (chị) phân bổ số tiền đã thu cho các tài khoản cho hợp lý.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và phiếu thu vừa thêm sẽ hiển thị trong bảng danh sách phiếu thu.

Lưu ý:

 • Dấu * là các thông tin không được để trống.

 • Trong trường hợp xuất phiếu thu cho hóa đơn thì hóa đơn phải có trạng thái đã duyệt và chưa chốt công nợ.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin nếu có phát sinh sai sót, quý anh (chị) có thể chỉnh sửa theo các bước sau:

Lưu ý:

 • Trong trường hợp xuất phiếu thu cho hóa đơn thì không được chỉnh sửa khi hóa đơn đã chốt công nợ.

3. In phiếu

Thao tác này sẽ giúp quý anh (chị) giúp in phiếu thu.

Các bước thực hiện:

4. Xóa

Trong trường hợp, quý anh (chị) tạo nhầm phiếu chi, anh (chị) có thể thực hiện xóa theo các bước sau:

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và phiếu chi được chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

 • Không được xóa phiếu chi của hóa đơn khi hóa đơn đó đã chốt công nợ.

Last updated