Loại căn hộ

Để truy cập vào chức năng Loại căn hộ, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý danh mục, kích chọn chức năng Loại căn hộ. Tại màn hình giao diện là danh sách các loại căn hộ. Thông tin cơ bản gồm có: mã, loại căn hộ, mặc định (do hệ thống tự tạo sẵn) và thứ tự hiển thị.

Hệ thống đã khởi tạo sẵn cho quý anh (chị) 1 số loại căn hộ và những loại này sẽ có trạng thái là 'Mặc định".

1. Thêm mới

Các bước:

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và loại căn hộ vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách của chức năng.

Lưu ý:

  • Mã loại căn hộ không được trùng với những mã đã có.

  • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin loại căn hộ nếu có sai sót quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và loại căn hộ đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa, không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Khi tạo nhầm loại căn hộ, quý anh chị có thể thực hiện xóa theo các bước sau:

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và loại căn hộ chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

  • Những loại căn hộ hệ thống tạo ra và loại căn hộ đã được sử dụng sẽ không được phép xóa.

Last updated