Hạng mục thu chi

Hạng mục thu chi được hiểu chính là những phần, mục được quy định thành những loại, hạng nhất định tiện cho việc tính toán các khoản mục đã thu, chi.

Để truy cập vào chức năng Hạng mục thu chi, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý danh mục, kích chọn chức năng Hạng mục thu chi. Tại màn hình giao diện là danh sách các hạng mục. Thông tin cơ bản gồm có: mã, tên hạng mục, loại hạng mục, mặc định (do hệ thống tự tạo sẵn) và thứ tự hiển thị.

Hệ thống đã khởi tạo sẵn cho quý anh (chị) 1 số hạng mục thu và hạng mục chi và những hạng mục này sẽ có trạng thái là 'Mặc định".

Hệ thống đã phân chia các tab lọc theo loại hạng mục gồm có: tất cả, hạng mục thu và hạng mục chi. quý anh (chị) chọn tiêu chí lọc trên tab cho phù hợp với mục đích tìm kiếm và sử dụng thông tin.

1. Thêm mới

Các bước:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Hạng mục sau đó kích nút Thêm mới.

Ghi chú:

  • Nếu màn hình đang là tab "Tất cả", quý anh (chị) cần chọn loại hạng mục trước khi nhập liệu thông tin.

  • Khi đã chọn tab loại hạng mục tương ứng (thu/chi) và ấn Thêm mới tức là quý anh (chị) đang thêm mới hạng mục cho loại hạng mục đó và không cần phải chọn loại hạng mục nữa.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu thêm mới hạng mục sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin sau đó ấn Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và hạng mục vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách của chức năng.

Lưu ý:

  • Mã hạng mục không được trùng với những mã đã có.

  • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin hạng mục nếu có sai sót quý anh (chị) có thể sử dụng chức năng chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Hạng mục, tích chọn hạng mục sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và hạng mục đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

  • Khi chỉnh sửa, không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

  • Những giao dịch có liên quan đến hạng mục bị thay đổi sẽ không ảnh hưởng.

3. Xóa

Khi tạo nhầm hạng mục, anh chị có thể thực hiện xóa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Hạng mục, tích chọn (1 hoặc nhiều) hạng mục mà quý anh (chị) muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và hạng mục chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

  • Những hạng mục hệ thống tạo ra và hạng mục đã được sử dụng sẽ không được phép xóa.

Last updated