Tài liệu

Tài liệu là nơi lưu trữ các tệp dữ liệu được tải lên hệ thống.

Để truy cập vào chức năng Tài liệu, người dùng đăng nhập vào hệ thống từ tính năng Quản lý tài liệu kích chọn chức năng "Tài liệu".

Tại màn hình giao diện là danh sách các tài liệu có trong tổ chức. Danh sách này cho quý anh (chị) nắm bắt được 1 số thông tin cơ bản gồm có: hạng mục (tài liệu được tải lên ở hạng mục nào), tên tệp, định dạng, dung lượng, thời gian tải.

Trong chức năng, quý anh (chị) có thể thực hiện thao tác Tải lên và Xóa tài liệu.

1. Tải lên

Quý anh (chị) ấn nút "Tải lên" trên thanh thao tác, sau đó chọn tệp muốn tải và ấn "Open" để hoàn tất.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Tải tệp thành công" và tệp dữ liệu vừa thêm sẽ hiển thị trong bảng danh sách tài liệu.

2. Xóa

Trong trường hợp, quý anh (chị) lỡ tải nhầm 1 tệp dữ liệu khác lên hệ thống, anh (chị) có thể xóa tệp đó bằng cách:

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và tài liệu được chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

  • Không được xóa hợp đồng khi tài liệu đó đã được sử dụng ở chức năng nào đó.

Last updated