Cấp phát, thu hồi

Chức năng Cấp phát, thu hồi giúp quý anh (chị) lưu trữ lại quá trình luân chuyển của tài sản bắt đầu từ lúc cấp phát để sử dụng đến khi bị thu hồi.

Tại màn hình giao diện của chức năng là danh sách các quy trình. Danh sách này gồm các thông tin: mã, tên quy trình, loại quy trình, từ đâu, đến đâu, ngày thực thi và người đảm trách.

Hệ thống chia mỗi quy trình thành các tab riêng để dễ dàng theo dõi và quản lý: tất cả, báo tăng, báo giảm, cấp phát, thu hồi, điều chuyển và báo hủy. Sau khi truy cập vào module, hệ thống mặc định hiển thị giao diện ở tab Tất cả.

1. Báo tăng

Số lượng tài sản có thể tăng lên do mua thêm, kiểm đếm lại trong kho phát hiện sai lệch,...Để khai báo số lượng tăng lên đó,quý anh (chị) sử dụng thao tác báo tăng theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Cấp phát, thu hồi.

✍️ Bước 2:Tại giao diện danh sách, quý anh (chị) ấn nút Báo tăng.

✍️ Bước 3: Trong form báo tăng,quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin và chọn tài sản cần báo tăng sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

 • Mã báo tăng

 • Tên báo tăng: tên của quy trình báo tăng.

 • Ngày báo tăng: ngày báo tăng tài sản.

 • Người đảm trách: chọn trong danh sách người chịu trách nhiệm cho lần báo tăng này.

 • Lý do tăng: chọn trong danh sách tình trạng lý do báo tăng tài sản. Nếu trong danh sách chưa có lý do phù hợp,quý anh (chị) sẽ ấn vào nút để thêm mới một tình trạng.

 • Ghi chú: ghi chú cho lần báo tăng.

 • Nút Chọn tài sản: quý anh (chị) báo tăng cho tài sản nào thì sẽ ấn vào nút này để chọn trong danh sách một (hoặc nhiều) tài sản cần báo tăng. Sau khi chọn và ấn nút lưu, tài sản đã chọn sẽ hiển thị trong bảng trên,quý anh (chị) nhập số lượng cần báo tăng vào ô tương ứng tại cột Báo tăng.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Báo tăng thành công" và quy trình báo tăng quý anh (chị) vừa thêm đã được lưu trong danh sách.

Chú ý

 • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc,quý anh (chị) không được để trống.

 • Mã báo tăng đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách.

2. Báo giảm

Số lượng tài sản có thể giảm đi do kiểm đếm lại trong kho phát hiện sai lệch,...Để khai báo số lượng giảm đi đó,quý anh (chị) sử dụng thao tác báo giảm theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Cấp phát, thu hồi.

✍️ Bước 2:Tại giao diện danh sách,quý anh (chị) ấn nút Báo giảm.

✍️ Bước 3: Trong form báo giảm,quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin và chọn tài sản cần báo giảm sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

 • Mã báo giảm

 • Tên báo giảm: tên của quy trình báo giảm.

 • Ngày báo giảm: ngày báo giảm tài sản.

 • Người thực hiện: chọn trong danh sách người thực hiện lần báo giảm này.

 • Lý do giảm: chọn trong danh sách tình trạng lý do báo giảm tài sản. Nếu trong danh sách chưa có lý do phù hợp,quý anh (chị) sẽ ấn vào nút để thêm mới một tình trạng.

 • Ghi chú: ghi chú cho lần báo giảm.

 • Nút Chọn tài sản:quý anh (chị) báo giảm cho tài sản nào thì sẽ ấn vào nút này để chọn trong danh sách một (hoặc nhiều) tài sản cần báo giảm. Sau khi chọn và ấn nút lưu, tài sản đã chọn sẽ hiển thị trong bảng trên,quý anh (chị) nhập số lượng cần báo giảm vào ô tương ứng tại cột Báo giảm.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Báo giảm thành công" và quy trình báo giảm quý anh (chị) vừa thêm đã được lưu trong danh sách.

Chú ý

 • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc,quý anh (chị) không được để trống.

 • Mã báo giảm đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách.

3. Cấp phát

Khi một tòa nhà hoặc căn hộ nào cần sử dụng tài sản thì sẽ cấp phát tài sản đến tòa nhà, căn hộ đó. Để lưu lại quy trình cấp phát của tài sản,quý anh (chị) thực hiện theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Cấp phát, thu hồi.

✍️ Bước 2:Tại giao diện danh sách,quý anh (chị) ấn nút Cấp phát.

✍️ Bước 3: Trong form cấp phát,quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin và chọn tài sản cần cấp phát sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

 • Mã cấp phát

 • Tên cấp phát: tên của quy trình cấp phát.

 • Tòa nhà: chọn trong danh sách tòa nhà cần cấp phát tài sản.

 • Căn hộ: chọn trong danh sách căn hộ (thuộc tòa nhà đã chọn ở trên) cần cấp phát tài sản. Nếu không chọn căn hộ nào thì được hiểu là tài sản được cấp phát đến tòa nhà đã chọn.

 • Ngày cấp phát: ngày cấp phát tài sản.

 • Người đảm trách: chọn trong danh sách người chịu trách nhiệm cho lần cấp phát này.

 • Lý do cấp phát: chọn trong danh sách tình trạng lý do cấp phát tài sản. Nếu trong danh sách chưa có lý do phù hợp,quý anh (chị) sẽ ấn vào nút để thêm mới một tình trạng.

 • Ghi chú: ghi chú cho lần cấp phát.

 • Nút Chọn tài sản:quý anh (chị) cấp phát tài sản nào thì sẽ ấn vào nút này để chọn trong danh sách một (hoặc nhiều) tài sản cần cấp phát. Sau khi chọn và ấn nút lưu, tài sản đã chọn sẽ hiển thị trong bảng trên,quý anh (chị) nhập số lượng cấp phát vào ô tương ứng tại cột Cấp phát.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Cấp phát thành công" và quy trình cấp phát quý anh (chị) vừa thêm đã được lưu trong danh sách.

Chú ý

 • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc,quý anh (chị) không được để trống.

 • Mã cấp phát đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách.

 • Sau khi cấp phát thành công, số lượng đang sử dụng của tài sản đã chọn trong module Tài sản sẽ bằng số lượng cấp phát tương ứng.

4. Thu hồi

Trong quá trình sử dụng, tài sản có thể bị thu hồi vì nhiều lý do. Để lưu lại quy trình thu hồi của tài sản,quý anh (chị) thực hiện theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Cấp phát, thu hồi.

✍️ Bước 2:Tại giao diện danh sách,quý anh (chị) ấn nút Thu hồi.

✍️ Bước 3: Trong form cấp phát,quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin và chọn tài sản cần thu hồi sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

 • Mã thu hồi

 • Tên thu hồi: tên của quy trình thu hồi.

 • Tòa nhà: chọn trong danh sách tòa nhà cần thu hồi tài sản.

 • Căn hộ: chọn trong danh sách căn hộ (thuộc tòa nhà đã chọn ở trên) cần thu hồi tài sản. Nếu không chọn căn hộ nào thì được hiểu là tài sản được thu hồi từ tòa nhà đã chọn.

 • Ngày thu hồi: ngày thu hồi tài sản.

 • Người đảm trách: chọn trong danh sách người chịu trách nhiệm cho lần thu hồi này.

 • Lý do thu hồi: chọn trong danh sách tình trạng lý do thu hồi tài sản. Nếu trong danh sách chưa có lý do phù hợp,quý anh (chị) sẽ ấn vào nút để thêm mới một tình trạng.

 • Ghi chú: ghi chú cho lần thu hồi.

 • Nút Chọn tài sản:quý anh (chị) thu hồi tài sản nào thì sẽ ấn vào nút này để chọn trong danh sách một (hoặc nhiều) tài sản cần thu hồi. Sau khi chọn và ấn nút lưu, tài sản đã chọn sẽ hiển thị trong bảng trên,quý anh (chị) nhập số lượng thu hồi vào ô tương ứng tại cột Thu hồi.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thu hồi thành công" và quy trình thu hồi quý anh (chị) vừa thêm đã được lưu trong danh sách.

Chú ý

 • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc, anh (chị) không được để trống.

 • Mã thu hồi đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách.

5. Điều chuyển

Một (hoặc nhiều) tài sản có thể được chuyển từ nơi này đến nơi khác trong quá trình sử dụng. Để lưu lại quá trình điều chuyển của tài sản,quý anh (chị) thực hiện theo các bước sau

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Cấp phát, thu hồi.

✍️ Bước 2:Tại giao diện danh sách,quý anh (chị) ấn nút Điều chuyển.

✍️ Bước 3: Trong form cấp phát,quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin và chọn tài sản cần điều chuyển sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú

 • Mã điều chuyển

 • Tên điều chuyển: tên của quy trình điều chuyển.

 • Tòa nhà (dòng số 2): chọn trong danh sách tòa nhà nơi đang có tài sản cần điều chuyển.

 • Căn hộ (dòng số 2): chọn trong danh sách căn hộ (thuộc tòa nhà đã chọn ở trên) cần điều chuyển tài sản. Nếu không chọn căn hộ nào thì được hiểu là tài sản được điều chuyển từ tòa nhà đã chọn.

 • Tòa nhà (dòng số 3): chọn trong danh sách tòa nhà nơi điều chuyển tài sản đến.

 • Căn hộ (dòng số 3): chọn trong danh sách căn hộ (thuộc tòa nhà đã chọn ở trên) cần điều chuyển tài sản đến. Nếu không chọn căn hộ nào thì được hiểu là tài sản được điều chuyển đến tòa nhà đã chọn.

 • Ngày điều chuyển: ngày điều chuyển tài sản.

 • Người đảm trách: chọn trong danh sách người chịu trách nhiệm cho lần điều chuyển này.

 • Lý do điều chuyển: chọn trong danh sách tình trạng lý do điều chuyển tài sản. Nếu trong danh sách chưa có lý do phù hợp,quý anh (chị) sẽ ấn vào nút để thêm mới một tình trạng.

 • Ghi chú: ghi chú cho lần điều chuyển.

 • Nút Chọn tài sản:quý anh (chị) điều chuyển tài sản nào thì sẽ ấn vào nút này để chọn trong danh sách một (hoặc nhiều) tài sản cần điều chuyển. Sau khi chọn và ấn nút lưu, tài sản đã chọn sẽ hiển thị trong bảng trên,quý anh (chị) nhập số lượng thu hồi vào ô tương ứng tại cột Điều chuyển.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Điều chuyển thành công" và quy trình điều chuyển quý anh (chị) vừa thêm đã được lưu trong danh sách.

Chú ý

 • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc,quý anh (chị) không được để trống.

 • Mã điều chuyển đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách.

6. Báo hủy

Trong quá trình sử dụng, tài sản có thể bị hủy do mất mát, hỏng,...Để báo hủy cho tài sản,quý anh (chị) thực hiện theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Cấp phát, thu hồi.

✍️ Bước 2:Tại giao diện danh sách,quý anh (chị) ấn nút Báo hủy.

✍️ Bước 3: Trong form báo hủy,quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin và chọn tài sản cần báo hủy sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú

 • Mã báo hủy

 • Tên báo hủy: tên của quy trình báo hủy.

 • Tòa nhà: chọn trong danh sách tòa nhà nơi cần báo hủy tài sản.

 • Căn hộ: chọn trong danh sách căn hộ (thuộc tòa nhà đã chọn ở trên) cần báo hủy tài sản. Nếu không chọn căn hộ nào thì được hiểu là tài sản được báo hủy tại tòa nhà đã chọn.

 • Ngày báo hủy: ngày báo hủy tài sản.

 • Người đảm trách: chọn trong danh sách người chịu trách nhiệm cho lần báo hủy này.

 • Lý do báo hủy: chọn trong danh sách tình trạng lý do báo hủy tài sản. Nếu trong danh sách chưa có lý do phù hợp,quý anh (chị) sẽ ấn vào nút để thêm mới một tình trạng.

 • Ghi chú: ghi chú cho lần báo hủy.

 • Nút Chọn tài sản:quý anh (chị) báo hủy tài sản nào thì sẽ ấn vào nút này để chọn trong danh sách một (hoặc nhiều) tài sản cần báo hủy. Sau khi chọn và ấn nút lưu, tài sản đã chọn sẽ hiển thị trong bảng trên,quý anh (chị) nhập số lượng cần hủy vào ô tương ứng tại cột Báo hủy.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Báo hủy thành công" và quy trình báo hủy quý anh (chị) vừa thêm đã được lưu trong danh sách.

Chú ý

 • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc,quý anh (chị) không được để trống.

 • Mã báo hủy đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách.

7. Chỉnh sửa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn quy trình quý anh (chị) cần chỉnh sửa, sau đó ấn nút Chỉnh sửa.

✍️Bước 2: Trong form chỉnh sửa,quý anh (chị) thay đổi thông tin cần sửa sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và quy trình quý anh (chị) chọn đã được lưu lại nội dung chỉnh sửa.

Chú ý

Khi chỉnh sửa,quý anh (chị) không được để trống các trường bắt buộc.

8. Xóa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn một (hoặc nhiều) quy trình quý anh (chị) cần xóa, sau đó ấn nút Xóa.

✍️ Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo,quý anh (chị) ấn Xóa để xác nhận.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và quy trình quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Chú ý

Khi xóa quy trình bất kỳ, số lượng của tài sản cũng được cập nhật lại.

Last updated