Bàn làm việc

Chức năng này giúp quý anh (chị) thực hiện mọi thao tác nghiệp vụ của hệ thống mà không cần truy cập vào từng chức năng cụ thể.

Quý anh (chị) có thể thao tác trong chức năng bằng một trong hai giao diện: giao diện bảng và giao diện thông minh.

Các thao tác nghiệp vụ được thể hiện dưới dạng các nút tương ứng: tạo hợp đồng, chuyển phòng, ghi chỉ số, xuất hóa đơn, xuất nhiều hóa đơn, trả phòng, duyệt hóa đơn, chốt nợ, phiếu thu và phiếu chi.

Trạng thái từng căn hộ được thể hiện thông qua màu sắc. Khi ấn chọn một căn hộ, toàn bộ các thông tin liên quan đến căn hộ được hiển thị ở phía bên phải màn hình, bao gồm: thông tin chung về căn hộ, thông tin hợp đồng đang có hiệu lực của căn hộ, danh sách khách hàng, dịch vụ trong hợp đồng, chỉ số công tơ của căn hộ, các hóa đơn trong kỳ thanh toán của căn hộ, lịch sử cho thuê căn hộ và tài sản trong căn hộ.

1. Thêm mới căn hộ

Quý anh (chị) hãy ấn vào nút + bên cạnh tên tầng để thêm một căn hộ tương ứng với tầng đã chọn.

Xem chi tiết tại: https://docs.chuoicanho.com/quan-ly-co-so/can-ho#1.-them-moi

2. Tạo hợp đồng

Xem chi tiết tại: https://docs.chuoicanho.com/quan-ly-hop-dong/hop-dong/them-moi-chinh-sua

3. Ghi chỉ số

Xem chi tiết tại: https://docs.chuoicanho.com/quan-ly-tai-chinh/chi-so-cong-to#1.-ghi-so

4. Xuất một (hoặc nhiều) hóa đơn

Xem chi tiết tại: https://docs.chuoicanho.com/quan-ly-tai-chinh/hoa-don/them-moi-chinh-sua

5 . Trả phòng

Xem chi tiết tại: https://docs.chuoicanho.com/quan-ly-tai-chinh/hoa-don/tra-phong

6. Duyệt hóa đơn

Xem chi tiết tại: https://docs.chuoicanho.com/quan-ly-tai-chinh/hoa-don/phe-duyet

7. Chốt nợ

Xem chi tiết tại: https://docs.chuoicanho.com/quan-ly-tai-chinh/hoa-don/chot-cong-no

8. Phiếu thu

Xem chi tiết tại: https://docs.chuoicanho.com/quan-ly-tai-chinh/phieu-thu#1.-them-moi

9. Phiếu chi

Xem chi tiết tại: https://docs.chuoicanho.com/quan-ly-tai-chinh/phieu-chi#1.-them-moi

Last updated