CHUOICANHO
Search…
Quản lý tài sản
Tính năng Quản lý tài sản giúp anh (chị) dễ dàng quản lý được số lượng, giá trị tài sản và vị trí tài sản đang ở đâu. Tính năng này bao gồm các chức năng: khai báo nhà cung cấp, vị trí tài sản, nhóm tài sản, tình trạng tài sản, tài sản và chu trình cấp phát, thu hồi tài sản.
Copy link