Quản lý tổ chức

Tính năng Quản lý tổ chức giúp anh (chị) quản lý tổ chức một cách hiệu quả. Tính năng này bao gồm chức năng quản lý phòng ban, chức danh, vai trò và quản lý nhân sự trong tổ chức.

Dưới đây là những bài viết trong tính năng này:

Last updated