Đơn vị tính

Đơn vị tính được hiểu là đơn vị tính của dịch vụ theo từng loại đơn giá khác nhau, ví dụ như đơn vị tính của phí tiền điện tính theo cố định là số(kwh), đơn vị tính của phí tiền nước tính theo cố định

Để truy cập vào chức năng Đơn vị tính, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý danh mục, kích chọn chức năng Đơn vị tính. Tại màn hình giao diện là danh sách các đơn vị tính. Thông tin cơ bản gồm có: mã, tên đơn vị tính, mặc định (do hệ thống tự tạo sẵn) và thứ tự hiển thị.

Hệ thống đã khởi tạo sẵn cho quý anh (chị) 1 số đơn vị tính thường được sử dụng và những đơn vị tính này sẽ có trạng thái là 'Mặc định".

1.Thêm mới

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Đơn vị tính sau đó kích nút Thêm mới.

✍️ Bước 2: Biểu mẫu thêm mới đơn vị tính sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin sau đó ấn Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và đơn vị tính vừa thêm sẽ hiển thị trong màn hình danh sách của chức năng.

2.Chỉnh sửa

Trong quá trình nhập liệu thông tin Đơn vị tính nếu có sai sót quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Đơn vị tính, tích chọn đơn vị sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và đơn vị tính đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa, không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3.Xóa

Khi tạo nhầm loại đơn vị tính, quý anh (chị) có thể thực hiện xóa theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tại giao diện Đơn vị tính, tích chọn (1 hoặc nhiều) đơn vị tính mà bạn muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

✍️ Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và đơn vị tính chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

  • Những đơn vị tính mặc định do hệ thống tạo ra sẽ không được phép xóa.

  • Những giao dịch có đơn vị tính bị xóa không bị ảnh hưởng.

Last updated