Môi giới

Chức năng Môi giới giúp quý anh (chị) quản lý thông tin môi giới, kích hoạt hoặc vô hiệu các tài khoản của môi giới.

Tại màn hình giao diện của chức năng là danh sách các môi giới. Trong danh sách này có các thông tin: mã, họ tên, giới tính, số điện thoại, email, phòng ban, chức danh, vai trò, trạng thái kích hoạt, loại nhân viên, thứ tự hiển thị và phân quyền tòa nhà.

Hệ thống chia môi giới thành:môi giới có tài khoản được kích hoạt, có tài khoản bị vô hiệu. Quý anh (chị) chọn các tab tương ứng để theo dõi thông tin phù hợp.

1. Thêm mới

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng môi giới

✍️ Bước 2: Tại màn hình danh sách,quý anh (chị) ấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình.

✍️ Bước 3: Tại biểu mẫu thêm mới,quý anh (chị) nhập đầy đủ thông tin chung, thông tin tổ chức và thông tin tài khoản cho môi giới sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

 • Họ, tên: họ, tên của môi giới.

 • Giới tính: nam hoặc nữ.

 • Ngày sinh: ngày sinh của môi giới theo giấy khai sinh.

 • Số điện thoại: số điện thoại liên lạc của môi giới, chỉ được nhập các chữ số.

 • Email: email của môi giới, nhập đúng định dạng của email.

 • Tỉnh thành, quận huyện, phường xã: lựa chọn trong danh sách hoặc nhập vào ô trống các thông tin tương ứng với địa chỉ nơi cư trú của môi giới.

 • Địa chỉ: nhập địa chỉ cụ thể của môi giới. Ví dụ: số nhà, ngõ, hẻm,...

 • Ghi chú: thông tin ghi chú (nếu có).

 • Phòng ban: lựa chọn trong danh sách hoặc nhập vào ô trống tên phòng ban nơi môi giới làm việc. Nếu chưa có tên phòng ban trong danh sách,quý anh (chị) ấn vào nút + để thêm mới phòng ban.

 • Chức danh: lựa chọn trong danh sách hoặc nhập vào ô trống tên chức danh của môi giới. Nếu chưa có tên chức danh trong danh sách,quý anh (chị) ấn vào nút + để thêm mới chức danh.

 • Vai trò: lựa chọn trong danh sách hoặc nhập vào ô trống vai trò của môi giới. Nếu chưa có vai trò trong danh sách,quý anh (chị) ấn vào nút + để thêm mới vai trò.

 • Loại nhân viên: lựa chọn trong danh sách loại môi giới tương ứng.

 • Thứ tự hiển thị: thứ tự xuất hiện trong danh sách môi giới.

 • Kích hoạt: kích hoạt hoặc vô hiệu tài khoản của môi giới đó. Khi nút chuyển sang màu xanh, nghĩa là tài khoản được kích hoạt ngay sau khi thêm mới thành công. Mặc định của hệ thống là kích hoạt.

 • Tên đăng nhập: tên đăng nhập vào hệ thống của môi giới đó.

 • Mật khẩu: khởi tạo mật khẩu ban đầu cho tài khoản của môi giới.

 • Xác nhận mật khẩu: nhập chính xác mật khẩu vừa khởi tạo để xác nhận.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và môi giới quý anh (chị) vừa thêm sẽ hiển thị trong danh sách.

Chú ý:

 • Các trường thông tin có dấu * quý anh (chị) không được để trống.

 • Sau khi thêm mới thành công, môi giới có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được khai báo nếu tài khoản đó có trạng thái "Kích hoạt".

 • Sau khi đăng nhập, môi giới chỉ được tương tác với hệ thống tương ứng với vai trò và loại môi giới đã khai báo.

2. Chỉnh sửa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tại danh sách môi giới, tích chọn môi giới quý anh (chị) cần chỉnh sửa thông tin và ấn nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu chỉnh sửa,quý anh (chị) thay đổi thông tin cần thiết sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và môi giới quý anh (chị) chọn đã được thay đổi thông tin.

Chú ý

Khi chỉnh sửa,quý anh (chị) không được để trống các trường thông tin bắt buộc.

3. Xóa

Thao tác xóa được áp dụng khi tạo nhầm hoặc sai tài khoản môi giới.

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn một (hoặc nhiều) môi giới quý anh (chị) muốn xóa sau đó ấn nút Xóa.

✍️ Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo,quý anh (chị) ấn Xóa để xác nhận.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và môi giới quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Chú ý

 • Sau khi xóa thành công, tài khoản của môi giới đó bị vô hiệu và không thể truy cập hệ thống.

 • Khi xóa thành công, nếu môi giới đó đã có giao dịch trên hệ thống thì những giao dịch đó vẫn được giữ nguyên.

4. Kích hoạt

Khi một môi giới không được quyền truy cập hệ thống nữa,quý anh (chị) nên vô hiệu tài khoản của môi giới đó. Nếu muốn, có thể kích hoạt lại các tài khoản.

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn một (hoặc nhiều) môi giới quý anh (chị) cần kích hoạt tài khoản sau đó ấn nút Kích hoạt.

✍️ Bước 2: Hệ thống hiển thị biểu mẫu kích hoạt gồm có những môi giới quý anh (chị) đã chọn. Chọn kích hoạt hoặc vô hiệu trong droplist rồi ấn Lưu lại để hoàn tất.

Kết quả

Môi giới quý anh (chị) đã chọn được kích hoạt hoặc vô hiệu tài khoản thành công. Tài khoản được kích hoạt có thể đăng nhập hệ thống, tài khoản bị vô hiệu sẽ không thể đăng nhập và sử dụng hệ thống.

5. Hoa hồng

Khi một môi giới giới thiệu được khách hàng ký hợp đồng thì môi giới đó sẽ được nhận khoản tiền hoa hồng tương ứng. Để ghi nhận hoa hồng cho một môi giới,quý anh (chị) thực hiện theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Tích chọn môi giới cần ghi hoa hồng sau đó ấn nút Hoa hồng.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu Hoa hồng,quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin sau đó ấn nút Lưu lại.

Ghi chú:

 • Tên: nhập tên của lần ghi nhận hoa hồng.

 • Tòa nhà, căn hộ: chọn trong danh sách tòa nhà, căn hộ mà môi giới đó giới thiệu được.

 • Hợp đồng: chọn trong danh sách hợp đồng cần ghi nhận hoa hồng cho môi giới đó.

 • Môi giới: tên môi giới đã chọn.

 • Số tiền hoa hồng: số tiền hoa hồng nhận được từ hợp đồng đã chọn ở trên.

 • Ngày ghi nhận: ngày ghi nhận hoa hồng cho môi giới.

 • Trạng thái: có 2 trạng thái: chưa duyệt và đã duyệt. Mặc định hệ thống là chưa duyệt. Nếu chọn chưa duyệt, hoa hồng sẽ hiển thị trong danh sách chưa duyệt của chức năng Hoa hồng và cần thực hiện thêm thao tác duyệt để cộng tiền vào tài khoản hệ thống cho môi giới đó. Nếu chọn đã duyệt, hoa hồng sẽ hiển thị trong danh sách đã duyệt của chức năng Hoa hồng và tiền sẽ được cộng luôn vào tài khoản hệ thống của môi giới.

 • Ghi chú: ghi chú cho lần ghi nhận hoa hồng (nếu có).

Kết quả

Hoa hồng được ghi nhận sẽ được lưu trong danh sách của module Hoa hồng tương ứng với môi giới đã chọn.

6. Thanh toán

Sử dụng thao tác thanh toán để thanh toán khoản tiền hoa hồng cho môi giới.

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn môi giới quý anh (chị) muốn thanh toán hoa hồng sau đó ấn nút Thanh toán.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu thanh toán,quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin và ấn nút Lưu lại.

Ghi chú:

 • Tên: Nhập tên cho lần thanh toán hoa hồng.

 • Môi giới: tên môi giới đã chọn.

 • Tiền hoa hồng còn lại: số tiền hoa hồng của môi giới đó đã được ghi nhận nhưng chưa được thanh toán.

 • Số tiền thanh toán: số tiền hoa hồng thanh toán cho môi giới đó trong lần thanh toán này.

 • Ngày thanh toán: ngày thanh toán khoản tiền hoa hồng ở trên.

 • Ghi chú: ghi chú cho lần thanh toán (nếu có).

Kết quả

Lần thanh toán này sẽ được lưu vào danh sách trong chức năng Thanh toán và số tiền hoa hồng còn lại của môi giới sẽ được tự động trừ đi số tiền đã thanh toán.

7. Phân quyền tòa nhà

Để cấp quyền truy cập vào tòa nhà cho môi giới,quý anh (chị) thực hiện thao tác phân quyền tòa nhà theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Trong danh sách môi giới,quý anh (chị) ấn nút Phân quyền tòa nhà tương ứng với môi giới anh (chị) cần cấp quyền.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu phân quyền tòa nhà,quý anh (chị) tích chọn tòa nhà môi giới đó được cấp quyền sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Sau khi phân quyền thành công, môi giới đó sẽ thao tác được trên những tòa nhà đã được cấp quyền.

Last updated