Tổ chức

Chức năng này sẽ giúp quý anh (chị) cập nhật thông tin tổ chức, theo dõi và nâng cấp gói dịch vụ.

Trong chức năng này, quý anh (chị) có thể thêm các phòng ban, chức danh và vai trò.

Chi tiết xem taị:

Thêm phòng ban: https://docs.chuoicanho.com/quan-ly-to-chuc/phong-ban#1.-them-moi

Thêm chức danh: https://docs.chuoicanho.com/quan-ly-to-chuc/chuc-danh#1.-them-moi

Thêm vai trò: https://docs.chuoicanho.com/quan-ly-to-chuc/vai-tro#1.-them-moi

Last updated