Xóa

Thao tác này hỗ trợ quý anh (chị) trong trường hợp tạo nhầm hóa đơn.

Các bước thực hiện:

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và hóa đơn được chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

  • Không được xóa hóa đơn khi hóa đơn đó đã duyệt.

Last updated