CHUOICANHO
Search…
Xóa
Thao tác này hỗ trợ quý anh (chị) trong trường hợp tạo nhầm hóa đơn.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tích chọn (1 hoặc nhiều) hóa đơn muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.
Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.
Xóa hóa đơn

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và hóa đơn được chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

  • Không được xóa hóa đơn khi hóa đơn đó đã duyệt.
Copy link
Contents