Bảng thông báo

Chức năng này sẽ hiển thị mọi thông báo, cảnh báo từ hệ thống.

Tại tab Tất cả,hệ thống sẽ hiển thị cả thông báo và cảnh báo. Tab Thông báo sẽ hiển thị thông báo về tất cả những thao tác mà quý anh (chị) đã tác động lên hệ thống. Tab Cảnh báo sẽ hiển thị các cảnh báo từ hệ thống để nhắc nhở quý anh (chị).

Last updated