Hoa hồng

Chức năng Hoa hồng giúp quý anh (chị) ghi nhận khoản tiền hoa hồng dành cho người giới thiệu được mỗi khi có hợp đồng được ký.

Tại màn hình giao diện của module là danh sách hoa hồng đã được ghi nhận. Danh sách này gồm các thông tin: mã, tên, môi giới, tòa nhà, căn hộ, hợp đồng, số tiền hoa hồng, ngày ghi nhận, trạng thái.

Hệ thống chia các khoản hoa hồng thành các tab dựa theo trạng thái: tất cả, chưa duyệt và đã duyệt. Tab tất cả bao gồm tất cả hoa hồng ở 2 tab chưa duyệt và đã duyệt. Sau khi truy cập module, hệ thống mặc định hiển thị giao diện ở tab Tất cả.

1. Thêm mới

Khi một nhân viên giới thiệu được khách hàng ký hợp đồng thì nhân viên đó sẽ được nhận khoản tiền hoa hồng tương ứng. Để ghi nhận hoa hồng cho một người,quý anh (chị) thực hiện theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Hoa hồng.

✍️ Bước 2: Tại giao diện danh sách,quý anh (chị) ấn nút Thêm mới.

✍️ Bước 3: Trong biểu mẫu thêm mới,quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

 • Mã: mã lần ghi nhận hoa hồng

 • Tên: nhập tên của lần ghi nhận hoa hồng.

 • Tòa nhà, căn hộ: chọn trong danh sách một tòa nhà, căn hộ mà người đó giới thiệu được.

 • Hợp đồng: chọn trong danh sách một hợp đồng cần ghi nhận hoa hồng cho nhân viên.

 • Môi giới: chọn trong danh sách một nhân viên cần ghi nhận số tiền hoa hồng này. Nhân viên đó có thể là nhân viên của tổ chức hoặc người môi giới.

 • Số tiền hoa hồng: số tiền hoa hồng nhận được từ hợp đồng đã chọn ở trên.

 • Ngày ghi nhận: ngày ghi nhận hoa hồng cho nhân viên. Hệ thống mặc định hiển thị là ngày quý anh (chị) ấn nút Thêm mới.

 • Trạng thái: có 2 trạng thái: chưa duyệt và đã duyệt. Mặc định hệ thống là chưa duyệt. Nếu chọn chưa duyệt, hoa hồng sẽ hiển thị trong tab chưa duyệt của chức năng và cần thực hiện thêm thao tác duyệt để cộng tiền vào tài khoản hệ thống của nhân viên đó. Nếu chọn đã duyệt, hoa hồng sẽ hiển thị trong danh sách đã duyệt của chức năng và tiền sẽ được cộng luôn vào tài khoản hệ thống của nhân viên.

 • Ghi chú: ghi chú cho lần ghi nhận hoa hồng (nếu có).

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và hoa hồng quý anh (chị) vừa thêm đã được lưu trong danh sách.

Chú ý

 • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc,quý anh (chị) không được để trống.

 • Mã hoa hồng đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách.

2. Chỉnh sửa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn hoa hồng quý anh (chị) cần chỉnh sửa, sau đó ấn nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu chỉnh sửa,quý anh (chị) chỉnh sửa thông tin cần thiết, sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và hoa hồng quý anh (chị) chọn đã được lưu lại thông tin sửa đổi.

3. Xóa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn một (hoặc nhiều) hoa hồng quý anh (chị) cần xóa, sau đó ấn nút Xóa.

✍️ Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo,quý anh chị ấn Xóa để xác nhận.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và những hoa hồng quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Chú ý

Những hoa hồng đã duyệt thì không được xóa.

4. Duyệt

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn một (hoặc nhiều) hoa hồng quý anh (chị) cần duyệt hoặc hủy duyệt, sau đó ấn nút Duyệt.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu duyệt,quý anh (chị) chọn trạng thái duyệt hoặc hủy duyệt, sau đó ấn Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và những hoa hồng quý anh (chị) chọn đã được duyệt hoặc hủy duyệt.

Last updated