Báo cáo thống kê

Báo cáo thống kê gồm có: báo cáo tổng quan, báo cáo tỷ lệ lấp đầy, báo cáo khách hàng, báo cáo hợp đồng.

Last updated