Thanh toán

Chức năng Thanh toán giúp quý anh (chị) lưu lại những lần thanh toán tiền hoa hồng cho nhân viên.

Tại giao diện màn hình của chức năng là danh sách những lần thanh toán. Danh sách này gồm các thông tin: mã, tên, môi giới, số tiền thanh toán, ngày thanh toán.

1. Thêm mới

Sau khi thanh toán tiền hoa hồng cho nhân viên,quý anh (chị) lưu lại giao dịch thanh toán đó theo các bước sau:

✍️ Bước 1: Truy cập chức năng Thanh toán.

✍️ Bước 2: Tại giao diện danh sách,quý anh (chị) ấn nút Thêm mới.

✍️ Bước 3: Trong biểu mẫu thêm mới,quý anh (chị) điền đầy đủ thông tin sau đó ấn Lưu lại.

Ghi chú:

  • Mã: mã lần ghi nhận hoa hồng

  • Tên: nhập tên của lần ghi nhận hoa hồng.

  • Môi giới: chọn trong danh sách một nhân viên quý anh (chị) đã thanh toán hoa hồng. Nhân viên đó có thể là nhân viên của tổ chức hoặc người môi giới.

  • Tiền hoa hồng còn lại: số tiền hoa hồng của môi giới đó mà chưa được thanh toán.

  • Số tiền thanh toán: số tiền hoa hồng mà quý anh (chị) đã thanh toán trong giao dịch này.

  • Ngày thanh toán: ngày thanh toán hoa hồng cho nhân viên. Hệ thống mặc định hiển thị là ngày quý anh (chị) ấn nút Thêm mới.

  • Ghi chú: ghi chú cho lần thanh toán hoa hồng (nếu có).

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và giao dịch thanh toán quý anh (chị) vừa thêm đã được lưu trong danh sách.

Chú ý

  • Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc,quý anh (chị) không được để trống.

  • Mã đã được hệ thống tự động tạo,quý anh (chị) có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhưng không được trùng với những mã đã có trong danh sách.

2. Chỉnh sửa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn giao dịch thanh toán quý anh (chị) cần chỉnh sửa, sau đó ấn nút Chỉnh sửa.

✍️ Bước 2: Trong biểu mẫu chỉnh sửa,quý anh (chị) chỉnh sửa thông tin cần thiết, sau đó ấn nút Lưu lại.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và hoa hồng quý anh (chị) chọn đã được lưu lại thông tin sửa đổi.

3. Xóa

Các bước thực hiện

✍️ Bước 1: Tích chọn một (hoặc nhiều) giao dịch thanh toán quý anh (chị) cần xóa, sau đó ấn nút Xóa.

✍️ Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo,quý anh chị ấn Xóa để xác nhận.

Kết quả

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và những giao dịch thanh toán quý anh (chị) chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Last updated